Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό συμβούλιο η «Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κρήτη 2021-2027"» της Περιφέρειας Κρήτης.

  • Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022 18:34
  • Γιώργος Παπακωνσταντής
  • Ειδήσεις
Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Παύλου Μπαριτάκη, η «Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κρήτη 2021-2027"» της Περιφέρειας Κρήτης. 

Στην τοποθέτησή του, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε ότι το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Κρήτης 2021-2027 καταρτίστηκε βάσει των Αναπτυξιακών Στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις αναπτυξιακούς στόχους: Ποιοτική Ανάπτυξη, Ενεργή Περιβαλλοντική Διαχείριση, Δυναμική Κοινωνική Συνοχή και Αποτελεσματική Διακυβέρνηση. Οι συγκεκριμένοι στόχοι ενσωματώνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2021-2027 και συσχετίζονται με τους στόχους της νέας πολιτικής συνοχής της Ε.Ε., για μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη, πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Μια Ευρώπη πιο κοινωνική και πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των τύπων περιοχών και των τοπικών πρωτοβουλιών.

Ακολουθώντας την εισήγηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, το Περιφερειακό Συμβούλιο  ενέκρινε θετικά την  εξεταζόμενη  Στρατηγική  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με τους όρους: Να τηρούνται τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων σε όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς, αναλυτικότερα:

- Η εφαρμογή των μέτρων των τριών περιφερειακών σχεδίων Κρήτης: Διαχείρισης Υδάτων, Αντιμετώπισης Πλημμυρών και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

-   Η εφαρμογή των μέτρων της ειδικής προστασίας των περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο  NATURA 2000.    

-    Η επιλογή της κατάλληλης χωροθέτησης.

-   Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων με βάση τις σύγχρονες αρχές οικολογικού σχεδιασμού, τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές.

-           Η εξοικονόμηση ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

-           Η ελαχιστοποίηση της συνεισφοράς των έργων σε εκπομπές που συνδράμουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και σε εκπομπές θορύβου.

-           Η προστασία του υδρογραφικού δικτύου. 

-           Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στον φυσικό, αισθητικό και πολιτιστικό χαρακτήρα του τοπίου και η αποφυγή του κατακερματισμού του τοπίου.

-           Οι φυτεύσεις (επένδυση του εδάφους με βλάστηση) και η ένταξη των παρεμβάσεων στο τοπίο. 

-           Η σωρευτική εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σύνολα παρεμβάσεων.
 

Γιώργος Παπακωνσταντής

Διδάκτορας εγκληματολογίας, "εγκληματεί" καθημερινά στην προσπάθειά του να βελτιώσει λίγο τα πράγματα.