ΈΝΑΡΞΗ ΈΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΤΥΠΟΥΣ ΠΈΡΊΘΑΛΠΟΝΤΈΣ

  • Τρίτη, 23 Μάρτιος 2021 19:50
  • Γιώργος Παπακωνσταντής
  • Κρήτη
Στην Ευρώπη, το 80% των ατόμων με κάποια χρόνια ασθένεια λαμβάνουν φροντίδα από άτυπους περιθάλποντες, συνήθως μέλη της οικογένειας, τα οποία παρέχουν φροντίδα αφιλοκερδώς, εκτός ενός επίσημου επαγγελματικού  πλαισίου.

Παρά το γεγονός ότι η φροντίδα ενός κοντινού μας ατόμου μπορεί να αποτελεί πηγή μεγάλης ευχαρίστησης, μπορεί επίσης να αποφέρει προκλήσεις για τον περιθάλποντα, οι οποίες σχετίζονται με το ίδιο το βάρος της φροντίδας, το στρες, την κούραση και ζητήματα συμφιλίωσης. Για αυτό το λόγο μία λειτουργική σχέση ανάμεσα στον περιθάλποντα και τον παραλήπτη φροντίδας θα πρέπει να χαίρει υποστήριξης. Επιπλέον, τα άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και έχουν διαφορετικού είδους συγγένεια με τον παραλήπτη φροντίδας (μικρά / ενήλικα τέκνα, εγγόνια, σύζυγοι) μπορεί να έχουν διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις σχετικά με το βάρος της φροντίδας, οπότε είναι απαραίτητο να ληφθούν όλα αυτά υπόψη προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένη και αποτελεσματική  υποστήριξη.

Το Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ «SINCALA – Άτυποι Περιθάλποντες: μία προσέγγιση με βάση την οικογένεια και την δια βίου μάθηση» στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, μέσω της παροχής ενός προγράμματος παρέμβασης με βάση το θεραπευτικό αφήγημα, το οποίο θα βασιστεί σε μια παρέμβαση που έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί στην Alzheimer Hellas και θα προσαρμοστεί για τις υπόλοιπες χώρες. Η παρέμβαση θα είναι διαθέσιμη για να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες που εργάζονται με οικογενειακούς περιθάλποντες για να τους υποστηρίξει να αναπτύξουν την απαιτούμενη ανθεκτικότητα για να διατηρήσουν την ικανότητα φροντίδας.

Οι εταίροι του SINCALA θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα σύνολο καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων με βάση τις πραγματικές ανάγκες των οικογενειακών περιθαλπόντων. Αυτά τα τεκμηριωμένα εργαλεία θα ωφελήσουν τους άτυπους περιθάλποντες, τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους επαγγελματίες όπως ψυχολόγους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας, ή παρόχους βοήθειας στο σπίτι. Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

Παιδαγωγική μέθοδο βασισμένη στην αφήγηση, προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες των διαφορετικών χωρών της ΕΕ, η οποία θα απευθύνεται στις οικογένειες που φροντίζουν τα ηλικιωμένα εξαρτημένα μέλη τους.

Οδηγό για επαγγελματίες σχετικά με την διεξαγωγή εργαστηρίων με την μέθοδο του θεραπευτικού αφηγήματος, για να τους βοηθά να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ των οικογενειών, όπως περιπτώσεις εξουθένωσης του περιθάλποντα, κακοποίησης ηλικιωμένων ή άλλων μορφών ενδοοικογενειακής βίας.

Πλατφόρμα e-Learning με σκοπό τη μεταφορά των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο κοινό επαγγελματιών.

Το εκπαιδευτικό αυτό έργο, το οποίο βρίσκεται μόλις στην πρώτη φάση υλοποίησής του, αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών, και συγκεκριμένα μεταξύ του Women’s Support and Information Centre (Εσθονία), συντονιστή εταίρου, του University of Tartu (Εσθονία), του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου (Ελλάδα), της Ελληνικής Εταιρίας Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών (Ελλάδα), του Co-Creation Support CLG (Ιρλανδία), του Anziani e non solo (Ιταλία), του CASO50+ Centro de Atendimento e Servicos 50+, Associacao (Πορτογαλία), και του Spominčica - Alzheimer Slovenija (Σλοβενία).
Για να μάθετε περισσότερα για το έργο SINCALA μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://sincala.eu

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου Μεραμβέλλου 56, 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810242121

Email: projects@kakopoiisi.gr
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών

Γιώργος Παπακωνσταντής

Διδάκτορας εγκληματολογίας, "εγκληματεί" καθημερινά στην προσπάθειά του να βελτιώσει λίγο τα πράγματα.