150 προσλήψεις εποχικών στο ΠΑΓΝΗ

  • Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2017 19:26
  • Συντακτική Ομάδα
  • Κρήτη

ΤΟ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 150 ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες Εστίασης – Σίτισης στο τµήµα Επιστασίας – Ιµατισµού του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου που εδρεύει στις Βούτες- Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

6 ΥΕ Β. ΜΑΓΕΙΡΩΝ

27 ΥΕ Τραπεζοκόµων

7 ΥΕ Λατζέρηδων/σών

110 ΥΕ Καθαριστών/στριών

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου, Βούτες – Ηρακλείου, Τ.Κ. 71110 απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού υπόψιν κας Νύκταρη Μαρίας και κας Σταρά Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2810-542067 και 2810- 392238). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Αφηστε καποιο σχολιο