Εντυπωσιακός ο αγιασμός των υδάτων στο Ενυδρείο Κρήτης

  • Κυριακή, 5 Ιανουάριος 2020 10:13
  • Συντακτική Ομάδα
  • Κρήτη

Οι εορταστικές εκδηλώ́σεις του Ενυδρείου Κρή́της συνεχίζονται και κορυφώ́νονται την ημέρα των Θεοφανίων, στη 1 το μεσημέρι με τον αγιασμό́ των υδά́των από τον Σεβασμιό́τατο Αρχιεπί́σκοπο Κρήτης κκ. Ειρηναί́ο. Την τελετή́ θα μπορούν οι παρευρισκό́μενοι να παρακολουθήσουν ελεύ́θερα μπροστά́ στην πανοραμική́ δεξαμενή, ενώ ταυτό́χρονα θα προά́λλεται σε ό́λες τις οθό́νες στον χώ́ρο του Ενυδρείου.

Το Ενυδρείο θα εί́ναι ανοιχτό από́ τις 9:30 το πρωί για τα μέ́λη του (κά́τοχοι της «Kartaquarium»), και από́ τις 12:30 το μεσημέρι για τους υπό́λοιπους επισκέ́πτες (με σειρά́ προτεραιό́τητας για το διά́στημα της τέ́λεσης του αγιασμού́).

Τονίζεται ότι για λόγους ασφαλείας θα τηρηθεί́ αυστηρά́ το ό́ριο χωρητικό́τητας, που θα επιτρέ́ψει στο προσωπικό του Ενυδρείου να προσφέρει μια ασφαλή́ και ευχά́ριστη παραμονή́ στον χώρ./